Všeobecné obchodné podmienky

§ 1 Všeobecné ustanovenia

Účasť na všetkých kurzoch a všetkých udalostiach je na vlastné riziko. Nezodpovedáme za škodu na zdraví ani na majetku. Tiež nenesieme zodpovednosť za akékoľvek predmety prinesené na festival v priestoroch festivalu, vrátane všetkých miestností na výučbu a párty. Usporiadateľ festivalu nezodpovedá za stratený alebo ukradnutý majetok. Kurzy zmeškané účastníkom nemôžu byť preplatené. Všetky informácie prijaté pri kúpe lístkov na festival budú použité iba pre interné účely a nebudú sprístupnené žiadnej tretej strane. Za tretiu stranu podľa týchto ustanovení sa nepovažuje príslušný hostiteľ.

§ 2 Zmeny programu

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu ako aj kurzov v krátkej dobe. Radi by sme požiadali účastníkov, aby skontrolovali webstránku alebo facebook pred začiatkom festivalu. Aby nedochádzalo k prerušeniu počas kurzov, chceli by sme požiadať účastníkov o dochvíľnosť.

§ 3 Tanečný partner

Je možné zaregistrovať sa bez tanečného partnera. Avšak, nie sme zodpovední, že bude k dispozícii dostatok partnerov na tréning. Striedanie tanečných partnerov počas kurzov ja na rozhodnutí učiteľov a účastníkov.

§ 4 Platba

Môžete si vybrať z týchto spôsobov úhrady: bankovým prevodom a PayPal. Pri platbe cez PayPal budú účtované dodatočné 2% z hodnoty nákupu. Registrácia cez Internet / e-mailom je záväzná a účastníci súhlasia zaplatiť plnú cenu pasu vybraného pri registrácii. Obdržíte email s inštrukciami na úhradu.

Platba bude vykonaná:
Berlin Dance Festival
Bank: Berliner Sparkasse
IBAN: IBAN: DE 54 1005 0000 6603 1731 05
SWIFT: BELADEBEXXX

Po úplnej úhrade účastníci dostanú e-lístok (e-Ticket) približne 1 týždeň pred festivalom. Tento e-lístok je možné vymeniť za festivalový náramok. Pri vyzdvihnutí náramku v mieste konania udalosti sa musíte preukázať e-lístkom a platným občianskym preukazom. Vyplnením a odoslaním registračného formulára ste zaregistrovaný a súhlasíte s úhradou Vami zvoleného pasu v plnej výške. Ak platbu nedostaneme do 1 týždňa, bude Vaša registrácia zrušená. V prípade zrušenia viac ako 2 týždne pred začiatkom festivalu, budeme môcť vrátiť 50% z ceny lístka. Po uplynutí tejto doby žiadna náhrada nebude možná. Za poplatok 15 € budete môcť zmeniť meno držiteľa lístku. Zakúpenie lístka len pre účely ďalšieho predaja nie je povolené.

§ 5 Práva týkajúce sa vlastného obrazu

Po registrácii každý účastník dáva všetky práva týkajúce sa vlastného obrazu na hostiteľa. To znamená, že všetky fotografie, video a audio materiál, môžu byť distribuované prostredníctvom internetu alebo iných médií, a môžu byť tiež použité alebo zverejnené pre dokumentáciu či propagačné účely.

§ 6 Uzávierka prihlášok

Uzávierka prihlášok je 1 týždeň pred festivalom. Po tomto dátume je možné zakúpiť pasy len priamo na mieste v deň udalosti.

§ 7 Parkovanie

Pri parkovaní vozidla, prosím dodržujte parkovacie podmienky a všeobecné pravidlá. Účastníci zaparkujú svoje autá na vlastné riziko. Odporúčame cestovať do miesta konania akcie za použitia verejnej dopravy.

§ 8 Prinášanie nápojov a iných predmetov

Prinášať si nápoje na večerné párty nie je povolené. To platí aj pre sklenené fľaše, plechovky, pyrotechnické predmety, fakle a zbrane, ktoré nie sú povolené na kurzoch či večerných akciách. Vyhradzujeme si právo vykázať ľudí z tejto udalosti, ktorí nedodržia tieto pravidlá. Po vstupe musíte strpieť kontrolu na akékoľvek zakázané predmety a ochranka je upovedomená tiež prehliadnuť každú osobu, ako aj jej osobné veci. Právo nepovoliť vstup na festival je vyhradené (na základe preplatenia lístka). Je zakázané prinášať vlastné nápoje na párty.

§ 9 Zmeny vo všeobecných ustanoveniach

Aj keď jednotlivé body sú neúčinné, nebude to mať žiadny vplyv na efektívnosť celej politiky.

§ 10 Aplikovateľné právo a jurisdikcia

Miesto súdu je Bratislava. Platí legislatíva Slovenskej republiky.

§ 11 Zrušenie akcie

V prípade, že udalosť bude zrušená organizátormi, všetky lístky môžu byť plne vrátené do 2 mesiacov po plánovanej udalosti, a to rovnakým spôsobom, ako boli zakúpené.